Endringer i straffeprosessloven, DNA-registeret

Ot.prp. nr. 19 (2006-2007), Innst. O. nr. 23 (2007-2008), beslutning. O. nr. 32 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2007 Innst. O. nr. 23 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i straffeprosessloven som innebærer at det åpnes for å registrere flere DNA-profiler til bruk i etterforskning og strafferettspleien. Endringen innebærer at enhver som ilegges en straff for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff kan registreres i DNA-registeret. Som i dag vil registreringen først finne sted når dommen er rettskraftig eller saken er endelig avgjort.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2007

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.2007

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2007