Lov om helligdager og helligdagsfred

Ot.prp. nr. 84 (1993-94), Innst. O. nr. 27 (1994-95), beslutning. O. nr. 34 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 12.01.1995 Innst. O. nr. 27 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.01.1995

   Behandlet i Odelstinget: 19.01.1995

   Behandlet i Lagtinget: 26.01.1995