Lov om endring i avtaleloven (avslutninger av avtaler, fuldmakt og ugyldige viljeserklæringer)

Ot.prp. nr. 89 (1993-94), Innst. O. nr. 10 (1994-95), beslutning. O. nr. 14 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.11.1994 Innst. O. nr. 10 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.1994

   Behandlet i Odelstinget: 01.12.1994

   Behandlet i Lagtinget: 16.12.1994