Lov om endring i utlendingsloven (utlendingsinternat)

Ot.prp. nr. 28 (2006-2007), Innst. O. nr. 71 (2006-2007), beslutning. O. nr. 85 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2007 Innst. O. nr. 71 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt å endre utlendingsloven § 37 d, slik at det nå foreligger et mer tydelig og samlet regelverk for opphold og drift av utledningsinternat. I tillegg til å gi regler for utledningers rettigheter under opphold på slikt internat, er det fastsatt rammer for politiets kontroll- og maktbruk.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2007