Lov om endringer i barnetrygdloven mv.

Ot.prp. nr. 46 (2006-2007), Innst. O. nr. 65 (2006-2007), beslutning. O. nr. 86 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 22.05.2007 Innst. O. nr. 65 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt at gifte og samboende foreldre som blir alene om omsorgen for barn fordi ektefellen eller samboeren kommer i fengsel gis rett til utvidet barnetrygd. Utvidet barnetrygd innebærer barnetrygd for ett barn mer enn det faktiske antall barn. Ordningen vil gjelde for tilfeller der vedkommende er innsatt i fengsel og har fått dom hvor den ubetingede delen av straffen er av minst seks måneders varighet. Bestemmelsen omfatter også forhold hvor vedkommende er overført til tvungen psykisk helsevern.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2007