Lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Ot.prp. nr. 90 (1993-94), Innst. O. nr. 2 (1994-95), beslutning. O. nr. 6 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 13.10.1994 Innst. O. nr. 2 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.1994

   Behandlet i Odelstinget: 24.10.1994

   Behandlet i Lagtinget: 04.11.1994