Lov om endringer i bilansvarslova (gjennomføring av femte motorvognforsikringsdirektiv mv.)

Ot.prp. nr. 30 (2006-2007), Innst. O. nr. 57 (2006-2007), ()

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.05.2007 Innst. O. nr. 57 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt enkelte endringer i bilansvarslova. Endringene er en følge av direktiv 2005/14/EF av 11. mai 2005 om ansvarsforsikring for motorvogn.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 31.05.2007

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2007