Elektronisk kommunikasjon

Ot.prp. nr. 72 (2006-2007), Innst. O. nr. 15 (2007-2008), beslutning. O. nr. 31 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. O. nr. 15 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har gjort vedtak i samsvar med forslag fra Regjeringen i Ot.prp. nr. 72 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 3 (2007-2008) til endringer i ekomloven. Endringene er i hovedsak motivert av den markedsmessige og tekniske utviklingen innenfor området for elektronisk kommunikasjon. Ekomreguleringen søker å ivareta viktige hensyn som teknologinøytralitet, markedsnøytralitet, samfunnsikkerhet, nyskaping og konkurranse. Endringer i loven vil bl.a. være positivt for norske forbrukere ved at dette vil redusere de høye prisene på gjesting (roaming) i mobilnett i EU/EØS.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Odelstinget: 06.12.2007

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2007