Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Jan Simonsen om lov om endringer i lov av 13. mars 1936 nr. 3 om politiet ( politiloven). (Om opprettelse av en fast lønnsnemnd for politiet) ( streikerett)

Dokument nr. 8:80 (1993-94), Innst. O. nr. 12 (1994-95), beslutning. O. nr. 16 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Carl I. Hagen, Jan Simonsen Saken er behandlet i justiskomiteen
Innstilling avgitt 11.11.1994 Innst. O. nr. 12 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.1994

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.1994

   Behandlet i Lagtinget: 16.12.1994