Endring av lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom

Ot.prp. nr. 5 (1994-95), Innst. O. nr. 14 (1994-95), beslutning. O. nr. 23 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1994 Innst. O. nr. 14 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1994

   Behandlet i Odelstinget: 19.12.1994

   Behandlet i Lagtinget: 22.12.1994