Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2006)

Ot.prp. nr. 2 (2006-2007), Innst. O. nr. 26 (2006-2007), beslutning. O. nr. 43 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 30.11.2006 Innst. O. nr. 26 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet Ot.prp. nr. 2 (2006-2007) om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover unntatt Del I pkt 2 som ble trukket i Ot.meld. nr. 1 (2006-2007), jf. Innst. O. nr 23 (2006-2007). Det ble foretatt endringer i følgende lover: • lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) • lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere • lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester • lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg. Odelstinget gjorde vedtak i samsvar med Regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.2006

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.2006