Lov om endringer i lov av 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet

Ot.prp. nr. 10 (1994-95), Innst. O. nr. 18 (1994-95), beslutning. O. nr. 21 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1994 Innst. O. nr. 18 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1994

   Behandlet i Odelstinget: 19.12.1994

   Behandlet i Lagtinget: 22.12.1994