Endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. ( egenandelkapital)

Ot.prp. nr. 12 (1994-95), Innst. O. nr. 17 (1994-95), beslutning. O. nr. 31 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1994 Innst. O. nr. 17 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1994

   Behandlet i Odelstinget: 19.12.1994

   Behandlet i Lagtinget: 22.12.1994