Lov om endringer i lov av 22. juni 1928 nr. 27 om landets kornforsyning og opphevelse av lov av 23. februar 1951 nr. 5 om kraftforforsyningen

Ot.prp. nr. 16 (1994-95), Innst. O. nr. 22 (1994-95), beslutning. O. nr. 24 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1994 Innst. O. nr. 22 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1994

   Behandlet i Odelstinget: 19.12.1994

   Behandlet i Lagtinget: 22.12.1994