Lov om endringar i lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten ( sjøloven) m.m.

Ot.prp. nr. 21 (1994-95), Innst. O. nr. 31 (1994-95), beslutning. O. nr. 37 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.02.1995 Innst. O. nr. 31 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.1995

   Behandlet i Odelstinget: 14.02.1995

   Behandlet i Lagtinget: 23.02.1995