Lov om endring i lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning ( heving av beløpsgrensa for foreldre sitt objektive skadebotansvar) ( skadeserstatningsansvar)

Ot.prp. nr. 23 (1994-95), Innst. O. nr. 41 (1994-95), beslutning. O. nr. 48 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 16.03.1995 Innst. O. nr. 41 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.1995

   Behandlet i Odelstinget: 28.03.1995

   Behandlet i Lagtinget: 06.04.1995