Universell utforming av Moss Lufthavn Rygge

Dokument nr. 8:111 (2006-2007), Innst. S. nr. 13 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Jan Sahl, Laila Dåvøy, Line Henriette Holten Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 23.10.2007 Innst. S. nr. 13 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Kristelig Folkeparti om universell utforming av Moss Lufthavn Rygge. Stortinget tok ikke standpunkt til realiteten i det aktuelle representantforslaget. Transport- og kommunikasjonskomiteen viser imidlertid i sin innstilling til uttalelse fra Samferdselsdepartementet i saken, og slutter seg til Regjeringens prinsipielle syn på hva universell utforming innebærer; at brukerne så langt som mulig skal være selvhjulpne uavhengig av funksjonsevne. Et forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om at "Stortinget ber Regjeringen om å ta initiativ til å få på plass en avtale med Moss Lufthavn Rygge for å bidra til at lufthavnen bygges i tråd med prinsippet om universell utforming", fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.11.2007