Lov om endringar i lov av 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene

Ot.prp. nr. 29 (1994-95), Innst. O. nr. 59 (1994-95), beslutning. O. nr. 64 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1995 Innst. O. nr. 59 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1995

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1995

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.1995