Endringer i lov om barneverntjenester mv.

Ot.prp. nr. 28 (2007-2008), Innst. O. nr. 48 (2007-2008), beslutning. O. nr. 76 (2007-2008) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 24.04.2008 Innst. O. nr. 48 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt et nytt kapittel 5A Omsorgssentre for mindreårige i lov om barneverntjenster. Lovendringen medfører at ansvaret for de enslige, mindreårige asylsøkerne og omsorgssentrene blir lagt til statlig, regionalt barnevern. Barnevernet skal i første omgang overta ansvaret for de som er under 15 år. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2008 uttalt at den tar sikte på at ansvaret for de mellom 15 og 18 år skal overføres i løpet av 2009. Lovendringen er på de fleste punkter vedtatt enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2008

   Behandlet i Odelstinget: 29.04.2008

   Behandlet i Lagtinget: 08.05.2008