Lov om endringer i åndsverkloven m.m

Ot.prp. nr. 54 (1994-95), Innst. O. nr. 71 (1994-95), beslutning. O. nr. 78 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1995 Innst. O. nr. 71 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1995

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.1995

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.1995