Lov om statlig naturoppsyn samt endringer i lov om naturvern og lov om viltet

Ot.prp. nr. 44 (1994-95), Innst. O. nr. 69 (1994-95), beslutning. O. nr. 68 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 02.06.1995 Innst. O. nr. 69 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1995

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.1995

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.1995