Lov om endringer i lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom

Ot.prp. nr. 47 (1994-95), Innst. O. nr. 53 (1994-95), beslutning. O. nr. 69 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 24.05.1995 Innst. O. nr. 53 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1995

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.1995

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.1995