Endra løyvingsvedtak m.v. for 1995 for Vegformål og Jernbaneformål

St.prp. nr. 42 (1994-95), Innst. S. nr. 207 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1995 Innst. S. nr. 207 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1995