Lov om endringer i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4

Ot.prp. nr. 46 (1994-95), Innst. O. nr. 50 (1994-95), beslutning. O. nr. 60 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1995 Innst. O. nr. 50 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1995

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1995

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.1995