Retten til å delta i fiske og fangst

Ot.prp. nr. 13 (2007-2008), Innst. O. nr. 32 (2007-2008), beslutning. O. nr. 45 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.02.2008 Innst. O. nr. 32 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstingets flertall har, med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, vedtatt endringer i deltagerlovens § 21 som innebærer at det for fangst av kongekrabbe kan skilles også etter hvor fartøyet er registrert.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2008

   Behandlet i Odelstinget: 03.03.2008

   Behandlet i Lagtinget: 13.03.2008