Lov om endringer i lov av 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi

Ot.prp. nr. 40 (1994-95), Innst. O. nr. 51 (1994-95), beslutning. O. nr. 61 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 22.05.1995 Innst. O. nr. 51 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1995

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1995

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.1995