Lov om endringar i lov av 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring ( privatskulelova)

Ot.prp. nr. 32 (1994-95), Innst. O. nr. 62 (1994-95), beslutning. O. nr. 66 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1995 Innst. O. nr. 62 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1995

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.1995

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.1995