Lov om endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. Konsesjonsområder for nærkringkasting

Ot.prp. nr. 31 (1994-95), Innst. O. nr. 70 (1994-95), beslutning. O. nr. 77 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1995 Innst. O. nr. 70 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1995

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.1995

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.1995