Arbeidsmiljøloven (rett til redusert arbeidstid for arbeidstakarar som har fylt 62 år)

Ot.prp. nr. 30 (2007-2008), Innst. O. nr. 47 (2007-2008), beslutning. O. nr. 74 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 23.04.2008 Innst. O. nr. 47 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstingsflertallet, bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, har vedtatt mot stemmene til Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre følgende endringer i arbeidsmiljøloven § 10-2 fjerde ledd første punktum: Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Vedtak ble gjort i samsvar med Regjeringens forslag. Loven trer i kraft når Kongen bestemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2008

   Behandlet i Odelstinget: 28.04.2008

   Behandlet i Lagtinget: 08.05.2008