Felles ekteskapslov

Ot.prp. nr. 33 (2007-2008), Innst. O. nr. 63 (2007-2008), beslutning. O. nr. 91 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 29.05.2008 Innst. O. nr. 63 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i en rekke lover, herunder ekteskapsloven, barneloven, adopsjonsloven og bioteknologiloven. Lovendringene innebærer at det blir en felles ekteskapslov for heterofile par og homofile par. Adopsjonsreglene endres slik at ektepar av samme kjønn kan bli vurdert som adoptivforeldre på lik linje med ektepar av motsatt kjønn. Det åpnes for å tilby assistert befruktning til lesbiske par som er gift eller samboere i ekteskapslignende forhold på lik linje med heterofile par. Partnerskapsloven oppheves. Registrerte partnere kan få sitt partnerskap omgjort til ekteskap. Lovendringene ble vedtatt av et flertall bestående av A, H, SV, Sp og V. Mindretallet, FrP og KrF, gikk imot de foreslåtte endringene. Et mindretall av representantene fra H og Sp. gikk imot deler av lovforslaget. Et forslag om reservasjonrett for helsepersonell ble oversendt Stortinget og behandlet 19. juni 2008. Forslaget ble vedtatt med stemmene fra FrP, H, KrF, V og et flertall fra Sp.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2008

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2008