Individuell pensjonsordning

Ot.prp. nr. 50 (2007-2008), Innst. O. nr. 71 (2007-2008), beslutning. O. nr. 105 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2008 Innst. O. nr. 71 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt ny lov om inviduell pensjonsordning. Den nye loven om skattefavoriserte individuelle pensjonsordninger innebærer at alle personer over 18 skal kunne få fradrag i skattepliktig inntekt for innbetaling på inntil 15.000 kroner pr. år til individuell pensjonsavtale som tilfredsstiller nærmere angitte vilkår. Vilkårene er utarbeidet på bakgrunn av tilsvarende vilkår i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven, og følger opp Stortingets vedtak 23. april 2007. De fleste endringene ble enstemmig vedtatt, men Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre hadde på et par punkter alternative forslag, blant annet at sparebeløpet skulle settes til 40 000 kroner, og at det burde innføres symmetrisk beskatning av innskuddene i spareordningen og utbetalingen av pensjonen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2008

   Behandlet i Odelstinget: 17.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 20.06.2008