Straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister)

Ot.prp. nr. 42 (2007-2008), Innst. O. nr. 54 (2007-2008), beslutning. O. nr. 98 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.05.2008 Innst. O. nr. 54 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i straffeprosessloven slik at det åpnes for å føre et DNA-etterforskningsregister. Bakgrunnen for etableringen av et slikt register er muligheten for å foreta en fortløpende og regelmessig sammenlikning mellom siktedes personprofil og de ulike sporprøver som registreres. Dette vil kunne innebære betydelige forenklinger av etterforskningen og på sikt bidra til å øke den generelle oppklaringsprosenten.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2008

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2008