Pengespill- og lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.)

Ot.prp. nr. 80 (2007-2008), Innst. O. nr. 19 (2008-2009), beslutning. O. nr. 15 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. O. nr. 19 (2008-2009)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Etter lovvedtaket fremgår det nå av lotteri-, pengespill- og totalisatorlovene at formidling av betaling og gevinster for pengespill uten norsk tillatelse, i visse tilfeller vil regnes som ulovlig avholdelse eller formidling av slike pengespill. Lotteri- og stiftelsestilsynet gis også hjemmel til å ilegge tvangsmulkt ved overtredelser av pengespilloven. Lovendringen ble vedtatt av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Fremskrittspartiet stemte i mot forslaget. Høyre og Venstre stemte imot bestemmelsen om ikrafttredelse, jf. deres forslag om lisensordning som oversendes Stortinget.

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 20.11.2008

      Behandlet i Odelstinget: 28.11.2008

      Behandlet i Lagtinget: 04.12.2008