Pengespill- og lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. O. nr. 19 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Etter lovvedtaket fremgår det nå av lotteri-, pengespill- og totalisatorlovene at formidling av betaling og gevinster for pengespill uten norsk tillatelse, i visse tilfeller vil regnes som ulovlig avholdelse eller formidling av slike pengespill. Lotteri- og stiftelsestilsynet gis også hjemmel til å ilegge tvangsmulkt ved overtredelser av pengespilloven. Lovendringen ble vedtatt av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Fremskrittspartiet stemte i mot forslaget. Høyre og Venstre stemte imot bestemmelsen om ikrafttredelse, jf. deres forslag om lisensordning som oversendes Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 28.11.2008

   Behandlet i Lagtinget: 04.12.2008