Opplæringslova og privatskolelova

Ot.prp. nr. 40 (2007-2008), Innst. O. nr. 51 (2007-2008), beslutning. O. nr. 82 (2007-2008) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 08.05.2008 Innst. O. nr. 51 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt ulike endringer i opplæringsloven og privatskoleloven, bl.a. utvidet rett til videregående opplæring for voksne, rett til særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i videregående opplæring, utvidet mandat for Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) og utvidet rett til tegnspråkopplæring i grunnskolen. Odelstinget vedtok også, med regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiets stemmer, å lovfeste plikt for skoleeier til å gi elever gratis frukt og grønnsaker. Fire anmodningsforslag ble oversendt Stortinget. Ett av disse ble vedtatt (enstemmig) ved behandling 30. mai 2008: "Stortinget ber Regjeringen snarest utarbeide forslag til bestemmelser som forplikter videregående skole til foreldresamarbeid"

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2008

   Behandlet i Odelstinget: 23.05.2008

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.2008