Lov om endringer i domstolloven m.m.

Ot.prp. nr. 52 (1994-95), Innst. O. nr. 55 (1994-95), beslutning. O. nr. 58 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 24.05.1995 Innst. O. nr. 55 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1995

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1995

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.1995