Endringer i statsbudsjettet for 2008

St.prp. nr. 43 (2007-2008), Innst. S. nr. 202 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 24.04.2008 Innst. S. nr. 202 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget slutter seg enstemmig til økningen i budsjettet for 2008 under Barne- og likestillingsdepartementet. Økningen gjelder budsjettkapitlene 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere med 43,2 millioner kroner og 1510 Fylkesmannsembetene med 0,3 millioner kroner. De økte utgiftene gjelder etablering av et nytt omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere i Skiptvedt kommune.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2008