Representantforslag om endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser

Dokument nr. 8:105 (2007-2008), Innst. O. nr. 34 (2008-2009)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen, Kenneth Svendsen, Robert Eriksson Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.12.2008 Innst. O. nr. 34 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet et representantlovforlsag om samordning av pensjons- og trygdeytelser. Forslaget dreide seg om hvorvidt nåværende tolkning og praktisering av samordningsloven skjer på en slik måte at en del etterlatte taper hele eller deler av en opptjent statspensjon/kommunepensjon på grunn av opptjening av tilleggspensjon i folketrygden, ofte omtalt som "negativ effekt". Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2008

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2008