Lov om endringer i forsikringslovgivningen m.v. ( EØS)

Ot.prp. nr. 70, innst. O. nr. 68, besl. O. nr. 77 for 1993-94, beslutning. O. nr. 77 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.06.1994 Innst. O. nr. 68 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1994

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.1994