Sikring mot og erstatning for naturskader

Ot.prp. nr. 9 (2008-2009), Innst. O. nr. 26 (2008-2009), beslutning. O. nr. 52 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2008 Innst. O. nr. 26 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt å endre naturskadeloven §1. Endringen medfører at ansvaret for sikringstiltak overføres fra Statens naturskadefond til Norges vassdrags-og energidirektorat. Ansvaret omfatter sikring mot skade som direkte skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv, vulkanutbrudd eller lignende naturulykker.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2008

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2008

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2008