Lov om endringer i lov av 12. juni 1981 nr. 52 om aksjefond m.v. og visse andre lover ( EØS-avtalen)

Ot.prp. nr. 15, innst. O. nr. 14, besl. O. nr. 15 for 1993-94, beslutning. O. nr. 15 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1993 Innst. O. nr. 14 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1993

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1993

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.1993