Garanti for styreansvar Kaupthing Banki Hfs filial i Norge

St.prp. nr. 7 (2008-2009), Innst. S. nr. 25 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.11.2008 Innst. S. nr. 25 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt at den norske stat ved Finansdepartementet forplikter seg til å holde de offentlig oppnevnte styremedlemmene i Kaupthing Banki Hf, norsk filial under offentlig administrasjon, skadesløse for eventuelt ansvar som de i henhold til bindende rettsavgjørelse skulle bli pålagt som følge av utførelsen av sine styreverv, med unntak av ansvar pådratt forsettelig eller ved grov uaktsomhet. Fullmakten er begrenset oppad til 500 mill. kroner, samt begrenset til administrasjonsstyrets virksomhet fram til og med 31. desember 2010.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 14.11.2008