Lov om endringer i straffeprosessloven ( telefonkontroll i narkotikasaker)

Ot.prp. nr. 26, innst. O. nr. 26, besl. O. nr. 36 for 1993-94, beslutning. O. nr. 36 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 22.02.1994 Innst. O. nr. 26 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.1994

   Behandlet i Odelstinget: 22.03.1994

   Behandlet i Lagtinget: 14.04.1994