Lov om endringer i lov av 7. juni 1985 nr. 51 om utmarkskommisjon for Nordland og Troms m.fl.

Ot.prp. nr. 27, innst. O. nr. 25, besl. O. nr. 35 for 1993-94, beslutning. O. nr. 35 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 17.02.1994 Innst. O. nr. 25 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.1994

   Behandlet i Odelstinget: 24.02.1994

   Behandlet i Lagtinget: 03.03.1994