Lov om endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting

Ot.prp. nr. 29, innst. O. nr. 34, jf. Ot.prp. nr. 99 for 1992-93, besl. O. nr. 40 for 1993-94, beslutning. O. nr. 40 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 28.04.1994 Innst. O. nr. 34 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.1994

   Behandlet i Odelstinget: 03.05.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.05.1994