Lov om endring i lov av 31. mai 1974 nr. 20 om importavgift og råvareprisutjevning ved eksport (eksportrestitusjon) for produkter framstilt ved bearbeidelse av jordbruksråvarer

Ot.prp. nr. 53, innst. O. nr. 51, besl. O. nr. 59 for 1993-94, beslutning. O. nr. 59 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1994 Innst. O. nr. 51 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1994

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994