Endringer i lov om sivilforsvaret mv

Ot.prp. nr. 61 (2008-2009), Innst. O. nr. 80 (2008-2009), beslutning. O. nr. 117 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2009 Innst. O. nr. 80 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt en endring i lov om sivilforslaget mv. og innføring av kommunal beredskapsplikt. Lovforslaget medfører at lov om sivilforsvaret gis en ny tittel og lyder nå "Lov om kommunal berdeskapsplikt, sivile beskyttelstiltak og sivilforsvaret.", og det gis bestemmelser om kommunal beredskapsplikt og risiko- og sårbarhetsanalyser. Endringene medfører også at tjenestepliktige i sivilforsvaret underlegges arbeidsmiljølovens regler og bestemmelser.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009