Lov om endringer i straffeprosessloven m.v.

Ot.prp. nr. 43, innst. O. nr. 60, besl. O. nr. 57 for 1993-94, beslutning. O. nr. 57 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 02.06.1994 Innst. O. nr. 60 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1994

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994