Lov om endringar i lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk, lov av 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer og lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Ot.prp. nr. 40, innst. O. nr. 47, besl. O. nr. 50 for 1993-94, beslutning. O. nr. 50 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 25.05.1994 Innst. O. nr. 47 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.1994

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994