Lov om endringer i lov av 14. desember 1973 nr. 57 om kompensasjon for merverdiavgift på matvarer

Ot.prp. nr. 67, innst. O. nr. 73 for 1993-94

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1994 Innst. O. nr. 73 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1994

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.1994