Lov om endring i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. ( alkoholloven)

Ot.prp. nr. 66, innst. O. nr. 62, besl. O. nr. 63 for 1993-94, beslutning. O. nr. 63 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 03.06.1994 Innst. O. nr. 62 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1994

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994